2016-07-21

Ewidencje, Rejestry, Archiwa

Archiwa:

1. Akta osobowe pracowników

2. Arkusze ocen uczniów

3. Dzienniki lekcyjne

4. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

5. Dzienniki nauczania indywidualnego

6. Księga kontroli

7. Księgi inwentarzowe

8. Księga protokołów Rady Pedagogicznej

9. Księgi uczniów

10. Zarządzenia Dyrektora szkoły

 

Ewidencje

 

LP.

EWIDENCJE

PROWADZĄCY

1

 

Ewidencja wydawanych świadectw ukończenia szkoły i świadectw dojrzałości

Sekretariat szkoły

2

Ewidencja druków ścisłego zarachowania

Sekretariat

3

Ewidencja rozliczenia godzin nadliczbowych
nauczycieli

Wicedyrektor

4

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Sekretariat szkoły

5

Ewidencja finansowo-księgowa (od 01.01.2017r.)

Księgowość

 

Rejestry:

                                                                                                                                                             
L.P.

REJESTRY

PROWADZĄCY

1

Rejestr korespondencji

Sekretariat szkoły

 

2

Rejestr zbioru danych osobowych

Sekretariat szkoły

 

3

Rejestr zarządzeń dyrektora szkoły

Dyrektor

 

4

Rejestr wydanych zaświadczeń

Sekretariat szkoły

 

5

Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

Sekretariat szkoły

 

6

Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły

Sekretariat szkoły

 

7

Rejestr wydanych duplikatów świadectw i dyplomów

Sekretariat szkoły

 

8

Rejestr wydawanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Sekretariat szkoły

 

9

Rejestr wypadków uczniów i pracowników

Sekretariat szkoły

 

10

Rejestr delegacji

Sekretariat szkoły

 

11

Rejestr środków trwałych

Sekretariat szkoły

 

12

Rejestr druków ścisłego zarachowania

Sekretariat szkoły

 

13

Rejestr pieczęci

Sekretariat szkoły

 

 

Rejestr akt prowadzony jest w Szkole w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną opracowaną na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67). W instrukcji omówione są m. in. zasady obiegu akt i załatwiania spraw.  Wszystkie akta przechowywane w Szkole po ich załatwieniu przekazuje się do składnicy akt zgodnie z obowiązującą Instrukcją Archiwalną.

Rejestry udostępniane są osobom, których one dotyczą lub ich przedstawicielom ustawowym.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się